آخرین پروژه ها
الهیه
در حال بروز رسانی
مشاهده ادامه مطلب ...
مصلی
در حال بروز رسانی
مشاهده ادامه مطلب ...
آخرین اخبار
آخرین مقالات
عکس های تجهیزات
مشاهده کامل گالری
عکس های کارخانه
مشاهده کامل گالری
صفحه اصلی

كاهش دامنه حركت ارتعاشات قائم پي‌هاي عميق با اصلاح خاك يا اصلاح هندسه پي


كي از موارد كاربرد شمعها كاهش ارتعاشات قائم در اثر بارهاي نوساني است بويژه در صورتيكه خاك با تراكم يا ساير شيوه هاي مناسب اصلاح شود دامنه اين ارتعاشات كاهش بيشتري خواهد يافت در اين مقاله با استفاده از روش اجرا محدود و با در نظر گرفتن رفتار خطي و الاستيك براي شمع و خاك رفتار شمع مدفون در خاك در اثر بارهاي هارمونيك قائم بررسيشده است. براي اين منظور پاسخ يك شمع استوانه اي با يك شمع مخروطي با همان طول و حجم مصالح مصرفي كه هر دو در يك خاك همگن مدفون شده اند تحت اثر بارهاي هارمونيك قائم و با فركانس هاي متفاوت بررسي و مقايسه شده اند. نتايج نشان مي دهد دامنه حركت شمع مخروطي در شرايط خاك و بارگذاري يكسان كمتر از شمع استوانه اي است. اين كاهش دامنه ارتعاشات در شمعهاي اتكايي بيشتر است.
مطالعات پارامتريك نشان مي دهد بجاي اصلاح خاك براي داشتن دامنه ارتعاشات قائم شمع جدار صاف در حد معين مي توان از شمع مخروطي با همان طول و حجم و مدفون در خاك اصلاح نشده همان نتيجه را گرفت به عبارت ديگر پاسخ يك شمع مخروطي مدفون در يك خاك سست تر معادل پاسخ يك شمع استوانه اي با همان طول و حجم ولي مدفون در يك خاك متراكم تر است لذا اگر اصلاح خاك براي اين هد به عنوان يك عامل موثر انگاشته شود ممكن است بتوان بدون اصلاح خاك از شمعهاي مخروطي استفاده نمود.
بازگشت