آخرین پروژه ها
الهیه
در حال بروز رسانی
مشاهده ادامه مطلب ...
مصلی
در حال بروز رسانی
مشاهده ادامه مطلب ...
آخرین اخبار
آخرین مقالات
عکس های تجهیزات
مشاهده کامل گالری
عکس های کارخانه
مشاهده کامل گالری
صفحه اصلی

مقايسه نتايج تحليل ديناميكي الاستوپلاستيك و خطي معادل يك سد سنگريز


در اين تحقيق پاسخ ديناميكي دو بعدي سد مسجد سليمان با استفاده از روش خطي معادل و تحليل الاستوپلاستيك بدست آمده و نتايج اين دو تحليل با هم مقايسه شده اند. در تحليل الاستوپلاستيك از مدل پلاستيسيته با چندين سطح تسليم استفاده شده است. اين مدل ميرايي هيسترزيس را در حين اعمال بارهاي رفت و برگشتي به المان خاك مدل مي كند و بنابراين ديگر احتياجي به استفاده از ميرايي ويسكوز در معادلات حركت نيست. .
پارامترهاي مصالح سد با استفاده از تحليل آزمايشهاي ديناميكي انجام شده بر روي مصالح سد بدست آمده اند . براي تحليل از دو زلزله يكي با شتاب ۰/۱۹g و ديگري با شتاب حداكثر ۰/۳۷g استفاده شده است. در نهايت شتاب افقي تاج سد و طيف دامنه فوريه آن و همچنين شتاب افقي ماكزيمم، جابجايي افقي ماكزيمم، تنش و كرنش برشي ماكزيمم در امتداد محور قائم سد براي دو تحليل خطي معادل و الاستوپلاستيك مقايسه شده اند. در تحليل هاي انجام شده روش خطي معادل جابجايي شتاب افقي و كرنش برشي ماكزيمم بيشتري را در منطقه تاج سد پيش بيني مي كند. اين موضوع در مورد بارگذاري با سطح بالاتر به خصوص براي كرنش برشي شديدتر است
بازگشت