مقالات
در تاریخ : نوامبر ۲۱, ۲۰۱۹
در اين تحقيق پاسخ ديناميكي دو بعدي سد مسجد سليمان با استفاده از روش خطي معادل و تحليل الاستوپلاستيك بدست آمده و نتايج اين دو تحليل با هم مقايسه شده اند. در تحليل الاستوپلاستيك از مدل پلاستيسيته با چندين سطح تسليم استفاده شده است. اين مدل ميرايي هيسترزيس را در حين اعمال بارهاي رفت و برگشتي به المان خاك مدل مي كند و بنابراين ديگر احتياجي به استفاده از ميرايي ويسكوز در معادلات حركت نيست. .
مشاهده ادامه
در تاریخ : نوامبر ۲۱, ۲۰۱۹
در اين مقاله براي محاسبه كرنشهاي الاستو-پلاستيك از مدل توسعه يافته مونوقت با دو پارامتر سخت شدگي استفاده شده است. اين مدل فضاي تنش هاي اصلي را به چهار ناحيه تقسيم مي كند. در كاربرد اين مدل جهت آناليز رفتار خاكف تخمين درست فضاي تنش در يك نمو دلخواه مسأله اي بسيار با اهميت مي باشدف مخصوصا اگر مسير تنش باعث فعال شدن محل تقاطع دو سطح جاري شدن مدل كه همان ورتكس نام دارد ، گردد ملاحظات فراواني را در محاسبات اجزا محدود مي طلبد. .
مشاهده ادامه
در تاریخ : نوامبر ۲۱, ۲۰۱۹

به منوظر بررسي عملكرد تايرهاي فرسوده خرد شده براي تسليح ماسه به عنوان مصالح خاكريز پشت ديوار حايل مدل فيزيكي ديوار حايلي به ارتفاع يك متر ساخته شد. ديواره جلويي مدل قابليت دوران و لغزش بسمت بيرون از مصالح خاكريز را دارد و براي تعيين فشارهاي جانبي در سه نقطه از ارتفاع ابزاربندي شده است.

مشاهده ادامه
در تاریخ : نوامبر ۲۱, ۲۰۱۹

در اين مقاله به كاربرد نوع خاصي از ژئوسنيك ها به نام ژئوممبران در ديوارهاي آب بند اشاره گرديده است ژئوممبران به دليل طبيعت پليمري خود، نفوذپذيري اندكي دارد و به همين دليل كاربردهاي گسترده اي در سازه هاي كنارل جريان يافته است. ديواره آب بند كه در سازه هاي آبي و محل هاي دفن زباله به كار مي رود.

مشاهده ادامه
در تاریخ : نوامبر ۲۱, ۲۰۱۹
كي از موارد كاربرد شمعها كاهش ارتعاشات قائم در اثر بارهاي نوساني است بويژه در صورتيكه خاك با تراكم يا ساير شيوه هاي مناسب اصلاح شود دامنه اين ارتعاشات كاهش بيشتري خواهد يافت در اين مقاله با استفاده از روش اجرا محدود و با در نظر گرفتن رفتار خطي و الاستيك براي شمع و خاك رفتار شمع مدفون در خاك در اثر بارهاي هارمونيك قائم بررسيشده است. براي اين منظور پاسخ يك شمع استوانه اي با يك شمع مخروطي با همان طول و حجم مصالح مصرفي كه هر دو در يك خاك همگن مدفون شده اند تحت اثر بارهاي هارمونيك قائم و با فركانس هاي متفاوت بررسي و مقايسه شده اند. نتايج نشان مي دهد دامنه حركت شمع مخروطي در شرايط خاك و بارگذاري يكسان كمتر از شمع استوانه اي است. اين كاهش دامنه ارتعاشات در شمعهاي اتكايي بيشتر است.
مشاهده ادامه